thichtrisieu.comÝ Tình Thân

(1)

Ý Tình Thân chính là cách nhìn khác của 5 uẩn.
Sắc chính là Thân
Thọ chính là Tình
Tưởng, Hành, Thức là 3 hình thái hoạt động của Ý.

Ý Tình Thân 1 Download YTT 1 ppt
Ý Tình Thân 2 Download YTT 2 ppt
Ý Tình Thân 3 Download YTT 3 ppt
Ý Tình Thân 4 Download YTT 4 ppt

© thichtrisieu.com