thichtrisieu.comÝ Tình Thân

(2)

Tại sao tu lâu mà không hết phiền não (tham, sân, si, buồn, giận, ganh ghét, lo sợ...).
Lý do là tu hình thức bề ngoài, không biết mình bị sai sử bởi những tập khí (program) nằm sâu trong A Lại Da thức.

Ý Tình Thân 1 Download YTT 1 ppt
Ý Tình Thân 2 Download YTT 2 ppt
Ý Tình Thân 3 Download YTT 3 ppt
Ý Tình Thân 4 Download YTT 4 ppt

© thichtrisieu.com