thichtrisieu.comÝ Tình Thân

(3)

Khi Ý, Tình, Thân tích cực (+ +) thì sẽ đưa đến hạnh phúc.
Tu YTT là làm cho:
Ý thanh tịnh (không tham, sân, si)
Tình vắng lặng (không yêu, ghét)
Thân buông xả (không ham muốn dục lạc)

Ý Tình Thân 1 Download YTT 1 ppt
Ý Tình Thân 2 Download YTT 2 ppt
Ý Tình Thân 3 Download YTT 3 ppt
Ý Tình Thân 4 Download YTT 4 ppt

© thichtrisieu.com