Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Mười điều tâm niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

2- Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4- Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người thì đừng mong tất cả điều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8- Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có tính mưu đồ.

9- Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.  

Bởi vậy, Đức Phật dạy :

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần,
Lấy hoạn nạn làm giải thoát,
Lấy khúc mắc làm thú vị,
Lấy ma quân làm bạn đạo,
Lấy khó khăn làm thích thú,
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở,
Lấy người chống đối làm nơi giao du,
Coi thi ân như đôi dép bỏ
,
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
,
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Nếu chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.
Trích luận Bảo Vương Tam Muội
HT Thích Trí Quang dịch

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp