TÂM VÀ TA 

Thích Trí Siêu

 

 

Nhiều người đến với đạo Phật để  tìm cách giải trừ phiền não, khổ đau, họ đọc tụng kinh chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, nhưng không biết diệt trừ bản ngã. Trải qua bao nhiêu năm trong đạo vẫn chấp vào cái Ta, kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang, chạy theo danh lợi, đến khi cái ngã bị trái ý, tổn thương thì giận dữ, sân si tạo khẩu nghiệp mắng chưởi, mạ nhục kẻ khác. 

Nhiều Phật tử thường hỏi tôi có cách gì tu cho bớt tham, sân, si không?  Chẳng lẽ họ không biết tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hay sao?  Nhưng tụng kinh để sửa đổi tánh tình hay để cầu xin được phước?  Niệm Phật để sinh về Cực Lạc hay để bớt lo âu, buồn giận?  Trì chú để đạt được quyền năng, thần thông hay để diệt trừ tham lam, sân hận?  Ngồi thiền để làm cái gì?  Kiến tánh thành Phật chăng?  Nhưng làm sao thành Phật được khi bản ngã không trừ? 

Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, Thiền, Tịnh, hay Mật mà còn chấp ngã, không biết dẹp trừ bản ngã, lúc nào cũng lo cho cái ngã của mình hơn kẻ khác thì phiền não không giảm mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp xấu.

 

Mục Lục

Lời nói đầu

1/ Ta  
-
      Cái Ta  
-      Ta là gì ?  
-      Khổ đau  
-      Đặc tính của ngã  
-      Nội kết

2/ Vô ngã  
-         Vô ngã là gì ?   
-         Kinh Vô Ngã Tướng  
-      Phân tích kinh Vô Ngã Tướng  
-         Ngã sở vô ngã  
-         Vô ngã và Tánh không  
-         Có ngã hay không ?  
-         Hai loại ta  
-         Lợi ích của vô ngã

3/ Vô ngã còn gì ?  
-         Vô ngã còn gì?  
-         Vấn đề ngôn ngữ  
-         Vô ngã còn tâm  
-         Tâm và kinh

4/ Tâm  
-         Tâm là gì ?  
-         Theo ngũ uẩn  
-         Theo Vi Diệu Pháp  
-         Theo Duy thức  
-         Theo Thiền tông  
-         Tóm lược

5/ Từ tâm ra ta  
-         Ta ở đâu ra ?  
-         Tâm đi du lịch  
-         Mộng  
-         Trung ấm thân  
-         Còn mộng còn sinh  
-         Biển và sóng  
-         Xem phim  
-         Virus ngã  
-         Tướng tùy tâm sinh  
-         Tâm, ta, phiền não

6/ Từ ta về tâm  
-         Đưa tâm trở về  
-         Từ bỏ ái dục  
-         Làm sao từ bỏ ái dục ?  
-         Con đường trở về  
-         Tu tập vô ngã  
-         Thiền Tứ Niệm Xứ  
-         Chánh niệm  
-         Thiền có thích hợp cho cư sĩ không ?

-      Tâm bình thế giới bình  
-         Trở về chân tâm  
-         Ngộ không là vấn đề  
-      Tiến trình giác ngộ  
-         Hạnh bố thí

7/ Kết luận
Chú giải danh từ
Sách tham khảo

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp