Français
English
Sách
Băng Giảng
Phật Pháp
Hình Ảnh
Thông Tin
Ý Tình Thân

 

Thích Trí Siêu

Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sàigòn, qua Pháp năm 1975. Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự Viện Linh-Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris.

Năm 1987 thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Thích Huyền-Vi.

Tuy xuất thân từ Ðại Thừa, nhưng Thầy đã tham vấn và tu học với nhiều truyền thống khác như: Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa Tây Tạng.

Nhờ kinh nghiệm tu học với nhiều truyền thống khác nhau nên Thầy có một cái nhìn tổng quát và dung hợp về đạo Phật, không phân chia tông phái, không chủ trương xiển dương riêng một pháp môn nào. Mục đích của Thầy là giảng nói về đạo Phật để mọi người nương theo đó tu tập cho cuộc đời bớt khổ.